FacebookGoogle+

Grace_Dove-changeJesosy irery ihany no deraintsika raha mbola hafaka mifapizara eto isika. Ny hafatra dia ao amin'ny IIKorintiana 12:9 "Nefa hoy Izy tamiko: Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Koa mainka sitrako ny hirehareha amin'ny fahalemeko, mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko." Teny nampiatondrain'ny mpanompony Rahalahy Emile

      1. Fahasoavana

FacebookGoogle+

UVq1GJA3kci0LhfYSBchrMTEf7U@214x257Misaotra ny Tompo indray isika raha mbola afaka mifampizara eto. Misaotra ny Tompo ihany koa ny nahavitan'ny fetin'ny pentekosta. Ny teny ho zaraina indray androany dia momban'ny asan'ny Fanahy Masina. Marina fa efa lasa ny andro nahatsiarovana ny nilatsahan'ny Fanahy Masina teo amin'ny Apostoly kanefa koa ny Fanahy Masina dia ilainao isan'andro. Aiza ho aiza ary ny toerana misy an-tsika eo anivon'izany zavatra izany. Manasa anao indray ary hanaraka ny toriteny omaly alahady netin'ny Manompony Rahalahy Hezekia.

      1. Vocal 25

FacebookGoogle+

esprit-saintMisaotra anao mbola mahritra manaraka ny teny zaraina eto. Aina ho an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra. Ny andron'ny pentekosta dia andro natao ahatsiarovana y nilatsahin'ny Fanahy Masina teo amin'ny apostoly. Manahoana ny asan'ny Fanahy Masina raha eo amin'ny fiainanao manokana. Mety ho fampidirana ihany izy ity ho an'ny fotoana izay efa voatokana ho amin'izany. Teny nozarain'i Rahalahy Naivo.

      1. Vocal 24